บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ

 

 บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ

ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการห่อกระเป๋าสัมภาระ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางสนามบินเขียงใหม่มีจุดบริการห่อกระเป๋าไว้คอยบริการทั้งหมด 2 จุดด้วยกันดังนี้

บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น 1
 บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 1

อัตราค่าบริการ: ห่อกระเป๋าและสัมภาระ 150 บาทต่อใบ และชั่งน้ำหนักกระเป๋า 10 บาทต่อใบ