ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็ง และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอย/โคมควัน ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อการบินและอากาศยาน การให้บริการของท่าอากาศยานเ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็ง และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอย/โคมควัน ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อการบินและอากาศยาน การให้บริการของท่าอากาศยานเ

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559) มีเที่ยวบินที่ยกเลิกทำการบินจำนวน 15 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 9 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 6 เที่ยวบิน นอกจากนี้มีเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวนทั้งสิ้น 36 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 24 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 12 เที่ยวบิน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว ทชม.ทอท. ได้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สายการบิน ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสม จึงเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ขณะเดียวกันได้ประดับตกแต่งบริเวณภายในอาคารผู้โดยสาร ด้วยโคมและกระทงขนาดใหญ่ เพื่อสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลลอยกระทง และเป็นจุดให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปด้วย 


​ในส่วนของการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ทชม.ทอท.ได้เข้มงวดมาตรการรักษา ความปลอดภัย โดยเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย อาทิ เพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสารและบริเวณพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะ ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยาน เป็นระยะ สุ่มตรวจสัมภาระและผู้โดยสารตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมีส่วนช่วยในการสอดส่องดูแล หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที รวมทั้งขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน เนื่องจากการจราจรอาจคับคั่งและติดขัดในบางช่วงเวลา 
​สำหรับการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ก่อนหน้านี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือ ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชน ที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควันโคมลอยอย่างเคร่งครัด คือห้ามปล่อยโคมลอยโคมควันในเขตพื้นที่ ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ยกเว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ให้ปล่อย โคมลอย/โคมไฟ ระหว่างเวลา 19.00-01.00 น.

 

ส่วนโคมควันสามารถปล่อยได้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง เพื่อตรวจเก็บซากโคมที่อาจถูกกระแสลม พัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควัน โดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอย ได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของปีที่แล้วท่าอากาศยาน เชียงใหม่ เก็บซากโคมที่ลอยเข้ามาตกในเขตการบินได้ทั้งสิ้น 59 ลูก และจากการบันทึกสถิติการเก็บโคมลอยในช่วง เทศกาลยี่เป็งตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา สถิติสูงสุดคือในปี 2556 มีโคมที่ลอยเข้ามาตกในพื้นที่ท่าอากาศยานสูงถึง 1,425 ลูก จากนั้นในปี 2557 จำนวน 142 ลูก และลดลงมาเหลือ 59 ลูกในปี 2558 ​ 
​ 

​ ******************************* 


ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์) 
โทรศัพท์ 0-5392-2311 
โทรสาร 0-5327-7284 
Siriporn.w@airportthai.co.th