Mobile Charging

 

 จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่


จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ ภายในสนามบินเชียงใหม่มีด้วยกัน 7 จุด ดังนี้

  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 3 1 จุด
  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 4 1 จุด
  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 5 1 จุด
  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 6 1 จุด
  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 7 1 จุด
  บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 จุด

 

บริเวณภายในประตูทางออกขึ้นเครื่อง

 

บริเวณอาคารผู้โดยสาร