Boarding Gate


 ประตูทางออกขึ้นเครื่องภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
 

1) อาคารผู้โดยสารภายในประเทศมีประตูทางออกขึ้นเครื่องจำนวน 14 Gates

 

Jet Bridge บริเวณชั้น2 Gate 1-10

 

Bus Gate บริเวณชั้น1 Gate 11-14

 

2) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศมีประตูทางออกขึ้นเครื่องจำนวน 6 Gates บริเวณชั้น2